Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi (“Sözleşme”), 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:17/2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim aşağıda detayları verilen SiPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş (“SİPAY”) ile ve aynı zamanda Popy Yazılım Bilişim Hizmetleri Ltd (“POPY”) Müşterisi / Ödeme Hizmetleri kullanıcısı (“KULLANICI”) arasında akdedilmiş bulunmaktadır.

SİPAY Bilgileri
Mersis No : 0771052810300001
KEP adresi : [email protected]
E-posta adresi : [email protected]
Telefon numarası : 0850 242 29 22

İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI ve SİPAY müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılacaktır.
İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından çevrimiçi veya yazılı olarak kabulü veya imzalanmasıyla ilebirlikte yürürlüğe girecek olup KULLANICI, SİPAY tarafından sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve varsa eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul eder.
İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI ve SİPAY müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

.Popy Para (POPY): SİPAY ile imzalamış olduğu İş Birliği sözleşmesi uyarınca, SİPAY altyapısı ile müşterilerine sanal cüzdan/prepaid kart ve kart saklama hizmeti sunan finansal uygulamayı;
.Alıcı: Ödeme ve/veya Elektronik Para işlemine konu Fon’un ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,
.Çağrı Merkezi: KULLANICI’nın 0850 242 29 22 nolu telefon hattı üzerinden şikayet, talep ve önerilerini iletebileceği Popy Para Müşteri Hizmetlerini,
.Elektronik Para: SİPAY tarafından kabul edilen Fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanun’da tanımlanan Ödeme İşlemleri’ni gerçekleştirmek için kullanılan ve SİPAY dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından kabul edilen parasal değeri,
.Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,
.Gönderen: Kendi Ödeme Hesabı’ndan veya Ödeme Hesabı bulunmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,
.Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, kart güvenlik kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,
.Hatalı veya Yetkisiz İşlem: Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının KULLANICI’nın iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen ve/veya KULLANICI’nın ilgili mal veya hizmeti almadığı Ödeme İşlemi,
.Kart Saklama Hizmetleri: SİPAY tarafından, KULLANICI’nın kredi kartı ve banka kartı bilgilerini kaydetmesine ve SİPAY tarafından sunulan hizmetler aracılığıyla yapacağı ödemelerde bu kayıtlı kartlarını kullanmasına yönelik hizmetleri,
.Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u,
.Kurum: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,
.Ödeme Aracı: KULLANICI’lar tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre, karekod ve benzeri ödeme araçlarını,
.Ödeme Emri: Ödeme Hizmeti kullanıcısı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla verilen talimatı,
.Ödeme Hesabı: Ödeme Hizmetleri kullanıcısı adına açılan ve Ödeme İşlemleri’nin yürütülmesinde kullanılan hesabı,
.Ödeme Hizmetleri: Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde KULLANICI’ya sunulacak olan Kanun’un 12. ve 18. maddelerinde sayılan ödeme ve elektronik para hizmetlerinden SİPAY’nin Kurum’dan faaliyet izni aldığı hizmetleri,
.Ödeme İşlemi: KULLANICI veya Gönderen’in talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,
.Temsilci: Yönetmelik’in 13. maddesi uyarınca SİPAY’nin Ödeme Hizmetlerini aracılığıyla yürüttüğü kişileri,
.Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
.Uygulama: SİPAY ve POPY tarafından sunulan elektronik cüzdan uygulamasını,
.Üye İşyeri: Elektronik ticaret platformu ve/veya fiziksel ya da online işyeri üzerinden sunduğu mal ve hizmetlerine dair ödemeleri, SİPAY tarafından sağlanmakta olan ödeme hizmetleri aracılığı ile alan gerçek veya tüzel kişiyi,
.Web Sitesi: https://www.sipay.com.tr/ ve https://www.popypara.com adresini,
.Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu POPY ile SİPAY arasında akdedilen İŞBİRLİĞİ sözleşmesi gereği POPY tarafından SİPAY altyapısı ile KULLANICI’ya sunulacak Ödeme Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda SİPAY, Sözleşme’nin Yürürlük Tarihi itibariyle Ödeme Hizmetleri’ni bizzat veya Temsilci aracılığı ile KULLANICI’ya sunacaktır.

4. ÖDEME HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme’ye konu Ödeme Hizmetleri Türk Lirası cinsinden sunulabileceği gibi KULLANICI, Kurum tarafından açıklanan tüm yabancı para birimleri ile Ödeme Hizmetleri’nden faydalanabilir. SİPAY, referans döviz kuru olarak Kurum’un belirlediği kurları kullanmakta olup, döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.
4.2. KULLANICI, Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin olarak işbu Sözleşme’yi kabul etmeye ehil olduğunu, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca; kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası adına hareket etmediğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi ve/veya Ödeme Hesabı’nı üçüncü kişiye devretmesi ile kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde ise bu durumları ve başkası hesabına hareket ediyorsa kimin hesabına işlem yaptığını, yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgelerini işlemlerin yapılmasından önce 5549 sayılı Kanun dahil ilgili mevzuata uygun olarak SİPAY’ye yazılı olarak bildireceğini ve SİPAY’nin işbu bildirime istinaden, kimlik tespit ve/veya bilgi temin talebinde bulunabileceğini, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri 5549 sayılı Kanun da dahil olmak üzere mevzuatla belirlenen sınırlar dahilinde kullanacağını kabul eder. Aksi halde SİPAY kendi ihmali veya kusurundan kaynaklananlar hariç olmak üzere, SİPAY, KULLANICI nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, üçüncü kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dahil hiçbir işlemden sorumlu bulunmayacak ve sayılı hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme ve özellikle işbu maddenin ihlali halinde işbu Sözleşme’yi tazminatsız tek taraflı olarak fesih etme, KULLANICI hesabını, Ödeme Hesabını, Ödeme Hizmetleri’ni geçici veya sürekli olarak askıya alma ve ilgili hesaplardaki tutarlara bloke koyma hakkına sahip olacaktır.
4.3. KULLANICI, SİPAY tarafından Ödeme Hizmetleri’nin gerçekleştirilebilmesi için, ilgili Ödeme İşlemi’nin mahiyetine göre kart numarası, iletişim bilgileri, Alıcı’nın ad-soyad, unvanı, adresi, banka, hesap ve IBAN bilgileri gibi işlemin yapılabilmesi için gerekli olan talep edilecek tüm bilgileri vermekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, Ödeme Hizmetleri kapsamında SİPAY tarafından kullanılabilecek sair sistemler doğrultusunda kendisinden ek/farklı bilgiler talep edilebileceğini bildiğini kabul eder.
4.4. KULLANICI, verdiği bilgilerin yanlışlığından veya açık, anlaşılır olmaması, belirli bir zamanda yapılması talep edilen işlemlerde işlemin yapılması gereken süreyi bildirmemesi gibi Ödeme İşlemi kapsamındaki sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemesinden kaynaklanan her türlü zararın ve sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.
4.5. KULLANICI, Ödeme Hizmetleri’nden yararlanılabilmek için SİPAY nezdinde bir hesap açması gerektiğini kabul eder. KULLANICI, doğrudan SİPAY’nin hesap oluşturma arayüzlerini kullanmaksızın, Üye İşyeri’nde oluşturulmuş hesaplar vasıtasıyla veya herhangi başka bir kimlik eşleştirme mekanizması üzerinden hesap oluşturması veya herhangi başka bir hesabı ile Ödeme Hesabı’nı eşleştirmesi halinde söz konusu entegrasyon kapsamında ilgili üçüncü taraflara hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri vereceğini bu kapsamda SİPAY ile ilgili taraf arasında KULLANICI’ya ait bilgilerin paylaşılabileceğini kabul eder. SİPAY tarafından belirlenen belirli işlem tutarları altında kalan Ödeme İşlemleri için kimlik doğrulaması veya eşleştirmesi yapılmaksızın sunulan hizmet ve servisler bu hükme aykırılık teşkil etmez.
4.6. KULLANICI, Sözleşme kapsamında SİPAY tarafından belirlenen işlem limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. İşlem limitleri SİPAY tarafından belirlenecek ve Web Sitesi’nde yayınlanacaktır. İşlem limitinin yükseltilmesinin KULLANICI tarafından talep edilmesi ve bu talebin SİPAY tarafından uygun bulunması halinde, SİPAY işlem limitini yükseltmek için Web Sitesi’nde belirtilecek bir ücret talep edebilecek ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli ve SİPAY tarafından getirilen ek kimlik doğrulama süreçlerinden geçmeyi zorunlu tutabilecektir.
4.7. KULLANICI, Ödeme İşlemi’ne ilişkin Ödeme Emri’ni ve buna ilişkin onayını Uygulama üzerinden, gerekli doğrulamalar yapılmış olan Üye İşyeri nezdinde öngörülen süreç ile, Ödeme Aracı ile veya SİPAY’nin kabul etmesi halinde sair kalıcı veri saklayıcıları (kısa mesaj, elektronik posta ve benzeri her türlü araç veya ortam) aracılığıyla da verebilir. Söz konusu Ödeme Emri ve Ödeme Emri’ne ilişkin onay, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmesinden önce veya sonra verilebilir. KULLANICI’nın Ödeme Emri’ne ilişkin onayı, açıkça (sarahaten) verilecek olup örtülü (susma, itiraz etmeme, icazet ve sair şekilde zımnen) kabuller Ödeme İşlemi onayı olarak kabul edilmeyecektir.
4.8. Ödeme Emri’nin SİPAY’e iletildiği an, Ödeme Emri’nin alındığı an olarak kabul edilecek olup, Ödeme İşlemi’nin belirli bir günde gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde ise, Ödeme İşlemi için kararlaştırılan gün, talimatın alınma tarihi kabul edilir. KULLANICI, söz konusu Ödeme Emri’nin tatil günleri hariç saat 24:00 (00:00)’e kadar iletilebileceğini, daha geç vakitte gelen Ödeme Emri’nin SİPAY tarafından ertesi iş günü alınmış sayılacağını kabul ve beyan eder. KULLANICI, Ödeme İşlemi’ne ilişkin olarak SİPAY’yi yetkilendirdikten sonra, söz konusu Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesine kadar işlemi geri alabilecektir.
4.9. SİPAY Ödeme Emri’ni, Ödeme Emri’nin en geç 1 (bir) gün önce verilmesi kaydı ile, KULLANICI ile kararlaştırılan ödeme tarihinde, KULLANICI ile ödeme tarihinin kararlaştırılmadığı hallerde ise en geç, Ödeme Emri’nin SİPAY’ye ulaştığı tarihten itibaren 4 (dört) iş günü içerisinde gerçekleştirir.
4.10. SİPAY, bir Ödeme Emri’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, red gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini yazılı olarak veya KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de ve eklerinde belirtmiş olduğu GSM numarasından, e-posta adresinden veya alternatif kanallardan (çağrı merkezi, internet, mobil vs.) biri vasıtasıyla en kısa zamanda ve her halükârda en geç Ödeme Emri’nin alınmasını izleyen iş günü sonuna kadar KULLANICI’ya bildirir. Reddin haklı bir sebebe dayanması halinde KULLANICI, SİPAY’nin bildirimin yapılacağı kanal ile uyumlu olarak ve işbu Sözleşme ekinde yer alan makul bir ücreti tahakkuk ettirme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
4.11. Ödeme Hizmetleri cep telefonu, bilgisayar gibi bir cihaz ve/veya Uygulama aracılığıyla gerçekleştirilebilecek olup, KULLANICI cihaza/Uygulama’ya ait kullanım koşullarında yer alan teknik ve diğer özelliklere uyumun sağlanmış olması gerekmekte olduğunu kabul ve beyan eder.
4.12. SİPAY, Ödeme Hizmetleri ile ilgili olarak Yönetmelik’in öngördüğü bilgilendirmeleri KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de yer alan e-posta adresi, GSM numarası gibi iletişim bilgilerinden birini ve/veya Uygulama’yı kullanarak işlem sonrasında derhal ya da en geç birer aylık dönemler itibariyle gerçekleştirir.
4.13. SİPAY, Ödeme İşlemi’nin Ödeme Emri’ne uygun olarak gerçekleştirilmesinden KULLANICI’ya karşı sorumludur. SİPAY, Ödeme Emri’ni aldığı tarihten itibaren derhal ve her halükârda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işlemi tutarını Alıcı’nın bankasına veya ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarmakla; KULLANICI’nın Alıcı olması halinde Ödeme İşlemi tutarını derhal ve en geç ilgili tutarların SİPAY’ye aktarılmasını takip eden iş günü KULLANICI’nın kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında ödeme tutarının Alıcı’nın bankasına veya ödeme hizmeti sağlayıcısına gönderilmemesi veya SİPAY tarafından hatalı gönderilmesi halinde SİPAY, gerçekleşmeyen veya hatalı gerçekleşen tutarı gecikmeksizin KULLANICI’ya iade eder veya KULLANICI’nın hesabını eski durumuna getirir. KULLANICI’nın söz konusu işlemin gerçekleşmeme veya hatalı gerçekleşme nedenini SİPAY’den talep etmesi halinde, SİPAY talep edilen bilgiyi KULLANICI’ya bildirmekle yükümlüdür. SİPAY Alıcı’nın bankası veya ödeme hizmeti sağlayıcısının işlemlerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
4.14. SİPAY, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara ve Elektronik Para’ya faiz işletmeyecek, süreye bağlı menfaat sağlamayacak mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla herhangi bir ödeme hesabına bağlı Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme anlamına gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir.
4.15. SİPAY, (i) sadakat programı ve sair uygulamalar hayata geçirebilir ve (ii) ilgili puan ve kampanyaları herhangi bir neden olmaksızın iptal edebilir, yürürlükten kaldırıp silebilir.

5. ELEKTRONİK PARA’YA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

5.1. KULLANICI’nın Gönderen Olduğu Durumlarda Uygulanacak Hükümler
5.1.1. KULLANICI’nın talebi doğrultusunda, EFT/havale ile, Temsilciler vasıtasıyla, KULLANICI’nın taraf olduğu mesafeli sözleşmeler veya SİPAY tarafından tesis edilen diğer kanallar vasıtasıyla gerçekleştirdiği satın alma işlemleri kapsamında aldığı iadelerin yüklenmesi ile veya kredi/kartı banka kartı vasıtasıyla vb. yöntemlerle talep edilen Elektronik Para ihracı talebini takiben SİPAY, Fon tutarı kadar Elektronik Para ihraç edecek ve bu tutarı KULLANICI’nın kullanımına sunacak ve ihraç etmiş olduğu Elektronik Para karşılığında almış olduğu Fon tutarını gösterir dekontu KULLANICI’ya iletecektir. Kredi kartı ile yapılan Fon yükleme işlemine yönelik SİPAY’a iletilecek harcama itirazı taleplerinde SİPAY ilgili bankanın kendi hesabından mahsup ettiği tutarı KULLANICI’nın hesabından mahsup etme hakkına sahiptir.SİPAY, satın alma işlemlerinin gerçekleştirildiği vasıtaları değiştirme hakkını saklı tutar.
5.1.2. Aksi KULLANICI tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe Elektronik Para’nın hak sahibi, Ödeme Aracı’nın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda KULLANICI’nın SİPAY’ye yazılı olarak bilgi vermesi gerekecektir ve SİPAY ilgili devrin gerçekleşmesi için gerekli kimlik tespiti süreçlerinin tamamlamasını ve ek bilgi temini talep edebilecektir.
5.1.3. KULLANICI, SİPAY tarafından belirlenecek kanallardan talepte bulunarak Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talimatı verebilir. SİPAY, mevzuatta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, KULLANICI’nın bu talebi üzerine IBAN numarası dahil tüm bilgilerin SİPAY’ye eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben gecikmeksizin Elektronik Para karşılığı kadar fonun KULLANICI tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir.
5.1.4. Fona çevirme işlemlerinde, iadeye ilişkin olarak SİPAY tarafından tesis edilen/edilebilecek doğrulama süreçleri işletilecektir. KULLANICI, bu durumda Web Sitesi’nde belirtilen tutarda bir fona çevirme ücretinin kendisine yansıtılabileceğini ve bu ücretin kendisine iletilecek toplam bedelden mahsup edileceğini kabul eder. KULLANICI tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen limitlerin üzerinde olması halinde KULLANICI, kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde bu tespit tamamlanana kadar kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder.
5.1.5. Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kaybolması, çalınması veya üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden kaynaklı sorumluluk münhasıran mülkiyeti elinde bulunduran kişiye aittir ve SİPAY’nin bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında SİPAY, KULLANICI’dan TCKN, Ad, Soyad ve bunlarla sınırlı olmaksızın SİPAY’nin belirleyeceği ve/veya mevzuatın zorunlu tuttuğu kimlik tespitine ilişkin bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik para, aktivasyon yapılmaksızın paraya çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez.

5.2. KULLANICI’nın Alıcı Olduğu Durumlarda Uygulanacak Hükümler

5.2.1. KULLANICI, SİPAY’in Gönderen’den aldığı tutara eşit miktarda Elektronik Para ihraç edebileceğini, KULLANICI tarafından gerçekleştirilecek mal ve/veya hizmet alımlarında bu Elektronik Para’nın kullanılabileceğini, Elektronik Para kullanılan hallerde SİPAY’in https://sipay.com.tr/limitler-ve-ucretler ve https://www.popypara.com adresinde yer alan, Elektronik Para üzerinden yapacağı komisyon, ödeme ve sair kesintilerden geriye kalan Elektronik Para’nın derhal KULLANICI’nın SİPAY nezdindeki ödeme hesabına aktarılacağını kabul ve beyan eder.
5.2.2. KULLANICI, SİPAY nezdinde tutulan Ödeme Hesabı’na aktarılacak Elektronik Para’nın herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen Türk Lirası olarak Fon’a çevrilmesi için SİPAY tarafından belirlenecek kanallardan talepte bulunabilecektir. SİPAY, mevzuat uyarınca aksi yönde bir yükümlülüğü olmaması halinde Elektronik Para’yı ilgili talebi almasını takiben gecikmeksizin Türk Lirası olarak Fon’a çevirerek KULLANICI’nın banka hesabına/kartına gönderir.
5.2.3. SİPAY, KULLANICI’nın elektronik para hesabında bulunan Elektronik Para’nın belirli bir süre içerisinde kullanılması veya fona çevirmesine ilişkin ilave yükümlülük getirme hakkını saklı tutar. Belirlenecek bu süre sonunda kullanılmayan ve fona çevrilmeyen Elektronik Para, sürenin sonunda herhangi bir talep veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın fona çevrilerek KULLANICI’ya aktarılacaktır.

6. ÖDEME HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

6.1. KULLANICI’nın Gönderen Olduğu Durumlarda Uygulanacak Hükümler: İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan Ödeme Hizmetleri kullanılarak temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşulları belirlemeye Alıcı münhasıran yetkili olup KULLANICI, Alıcı ile kendi arasındaki söz konusu hususlarda SİPAY’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. Ayrıca KULLANICI, Alıcı tarafından mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek faizlerin de Ödeme Hizmetleri aracılığı ile ödenebileceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden KULLANICI’nın ödeme hesabının ilgili tutar kadar borçlandırılabileceğini kabul eder.

6.2. Hatalı/Yetkisiz İşlemler:

6.2.1. KULLANICI; Ödeme Hesabı’nı, Ödeme Aracı’nı ve şifresini, Hassas Ödeme Verileri’ni güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak tüm önlemleri almakla; Ödeme Aracı’nın hileli ve yetkisiz kullanım şüphesi doğuran bir olayın gerçekleşmesi, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması ve iradesi dışında işlem gerçekleştiğini öğrenmesi halinde derhal SİPAY Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmek ve Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatmakla yükümlüdür. KULLANICI, SİPAY’in herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek ödeme arayüzünün, Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde sorumlu olacağını kabul eder.
6.2.2. İşbu Sözleşme’nin 6.2.1 maddesinde belirtilen hallerin tespitinin SİPAY tarafından yapılması halinde ise SİPAY, re’sen Ödeme Aracını kullanıma kapatmakla ve KULLANICI’yı kapatma gerekçesi ile ilgili olarak yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirmekle yükümlüdür. SİPAY, KULLANICI’nın Ödeme Aracı’nın kullanıma kapatılma sebebinin ortadan kalktığını kendisine bildirmesi halinde Ödeme Aracı’nı kullanıma açar. Bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmış ise, SİPAY ilgili tutarların Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından iadesini talep ederek bu tutarları KULLANICI’ya aktarır. Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının iade sürecinden SİPAY sorumlu değildir. KULLANICI, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini, öğrendiği tarihten itibaren SİPAY’ye bildirmek ve düzeltme talebinde bulunmakla yükümlüdür. Düzeltme talebi, her halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç (13) ayı aşamaz. İşlemin, yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştirildiğinin tespiti halinde SİPAY, söz konusu işleme ilişkin hatalı tutarı derhal KULLANICI’ya iade eder veya KULLANICI’nın hesabını eski duruma getirir. Bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmış ise, SİPAY ilgili tutarların Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından iadesini talep ederek bu tutarları KULLANICI’ya aktarır. İşbu maddede belirtilen 13 (on üç) aylık süre, Tüketici niteliği haiz olmayan KULLANICI’lar için 6 (altı) ay olarak uygulanacaktır.
6.2.3. Ödeme aracının ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması veya irade dışında kullanılması halinde KULLANICI, 150 Türk Lirası ile sınırlı olarak sorumludur. KULLANICI, 6.2.1. madde uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. KULLANICI’nın Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve 6.2.1. maddedeki yükümlülüklerini kasten ya da ağır ihmalle yerine getirmemesi hallerinde KULLANICI, herhangi bir süre ve ücret ile sınırlı olmaksızın, bu sebepten kaynaklanan zararların tamamından sorumludur.
6.2.4. KULLANICI veya SİPAY, Gönderen’in yetkisiz işlemin varlığına ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Gönderen’in yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Gönderen’in bu durumda herhangi bir talep hakkı söz konusu olmayacaktır.
6.2.5. Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan bedelin geri alınması halinde SİPAY’in işlemden doğan yetkili mahkeme tarafından karara bağlanan zararına ilişkin tutar, herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın geri alınan bedelden mahsup edilebilecektir.
6.3. Alıcı tarafından başlatılan işlemlerde geri ödeme: Talep ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde yapılmak şartıyla KULLANICI, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. SİPAY bu durumda, KULLANICI’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep edebilir. Ancak her halde, ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan SİPAY’ye verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce KULLANICI’ya bildirimde bulunulması hallerinde, KULLANICI ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. İşbu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde SİPAY 10 (on) iş günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını gerekçeleri ile birlikte, KULLANICI’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek KULLANICI’ya bildirecektir.

7. KART SAKLAMA HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.1. KULLANICI’nın Kart Saklama Hizmetleri’nden faydalanması onayına bağlıdır.
7.2. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında, SİPAY aracılığı ile gerçekleştireceği ödeme işlemleri özelindeki onayı dahilinde, ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile kullanılmak üzere kart bilgilerini SİPAY ile paylaşarak bu bilgilerin KULLANICI tarafından aksi belirtilene kadar SİPAY ya da SİPAY’nin güvenli saklama hizmetleri konusunda hizmet aldığı tedarikçisi nezdinde saklanmasına muvafakat vermektedir. Paylaşılan bu bilgiler; kartın bağlı olduğu banka, kartın ön yüzünde yer alan ad soyad, kart numarası, son kullanım tarihi ile sınırlıdır.
7.3. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu, söz konusu kartlar ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu, bu işlemlere ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
7.4. KULLANICI, kart numarası, son kullanma tarihi ve kart güvenlik kodu bilgilerini (talep edilmesi halinde ve talep edilen şekilde) girerek veya Üye İşyeri sayfaları veya diğer uygun mecralar üzerinden entegrasyon vasıtasıyla kart bilgilerinin SİPAY’ye aktarılmasını kabul ederek SİPAY nezdinde kartlarını kaydedebilecektir. Başarılı bir şekilde kart ekleyen KULLANICI, daha sonraki kullanımlarda bir daha ek bir bilgi girmeyi gerektirmeden kartını kullanacaktır. Bu kapsamda; KULLANICI kendi inisiyatifi doğrultusunda SİPAY’in belirlediği limitler dahilinde istediği adette kartı Kart Saklama Hizmetleri kapsamında saklayabilir. KULLANICI, tüm bu kartların saklanması ve bunların kullanımına ilişkin olarak işbu Sözleşme'nin geçerli olduğunu kabul eder.
7.5. KULLANICI kartı ile ödeme kanallarından birisinde işlem yapmak istediğinde, ilgili ödeme kanalının SİPAY ile entegre olması halinde, kendisine kayıtlı kartlarını ayırt edebileceği bilgiler (KULLANICI tarafından belirlenen kart rumuzu vb.) listelenerek, bu kartları ile işlem yapmak isteyip istemediği sorulacak, isteyen KULLANICI’ların vereceği işlem onayı işlem gerçekleştirilecektir. SİPAY, ileride işlem akışında değişik yapabilir, KULLANICI’nın güvenliği için ek önlemler (şifre, tek seferlik doğrulama kodu kullanımı, Uygulama üzerinden onay vb.) getirebilir. KULLANICI, bu sistem dahilinde belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına sorumlu olduğunu, şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamayı, sisteme tanımladığı kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
7.6. Kullanıcı, SİPAY nezdinde kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda ilgili kart ihracını gerçekleştiren bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.
7.7. KULLANICI, Kart Saklama Hizmetleri’nin kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür. SİPAY nezdinde, Kullanıcı tarafında herhangi bir aykırılık şüphesi söz konusu olduğu takdirde, SİPAY ilgili hizmetin sunumunu derhal askıya alabilecek veya işbu Sözleşme’yi feshederek sonlandırabilecektir. Kullanıcı, işbu Sözleşme veya mevzuata aykırılığı neticesinde SİPAY nezdinde meydana gelen tüm zararları tazmin edecektir.
7.8. SİPAY, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda KULLANICI'dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup, KULLANICI bu talepleri yerine getireceğini, aksi takdirde Kart Saklama Hizmetleri’nin işbu Sözleşme kapsamında belirtildiği şekilde verilemeyebileceğini kabul eder.
7.9. İşbu maddenin konusu Kart Saklama Hizmetleri SİPAY tarafından ücretsiz olarak sunulabileceği gibi, zaman zaman çeşitli kampanyalara konu edilebilecek veya ücrete tabi bir şekilde sunulabilecektir. KULLANICI, Hizmet’i kullandığı müddetçe SİPAY’nin ücretlendirme politikası ile bağlı olduğunu kabul eder.

8. MALİ HÜKÜMLER

8.1. Ödeme Hizmeti karşılığında KULLANICI tarafından ödenmesi gereken ücretler olması halinde, hizmet nevilerine göre sınıflandırılmış şekilde https://sipay.com.tr/limitler-ve-ucretler ve https://www.popypara.com adresinde, Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da yer alacaktır.
8.2. Web sitesinde ve/veya Uygulama’da belirtilecek ücret, masraf ve komisyonlar SİPAY tarafından tek taraflı olarak güncellenebilecek olup, KULLANICI işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin yukarıda belirtilen şekilde tahsil edileceğini kabul eder.
8.3. SİPAY’in mevzuat kapsamında yapması gereken bilgilendirmelere ek olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilendirmenin işbu Sözleşme’de öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesinin talep edilmesi halinde, Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da belirtilen ücretlendirme tarifesi uygulanır.
8.4. SİPAY, KULLANICI’nın ihmal veya kusuru gibi Ödeme Emri’nin haklı sebeple reddi durumunda KULLANICI’ya yapacağı bildirim, Ödeme Emri’nin geri alınmasının talep edilmesi hali, hatalı Ödeme İşlemi’ne konu Fon’ları geri alınması ve sair durumlar için Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da belirtilen ücreti talep etme hakkını saklı tutar.
8.5. Ödeme Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecek ücretlendirmeye tabi olan işbu Sözleşme’de yer alamayan diğer işlemler SİPAY tarafından belirlenmiş ve Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da belirtilen işlem ücretlerine tabi olabilecektir.
8.6. SİPAY’ye bildirilen banka hesabının güncel, açık ve kullanılır durumda olması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bildirilen banka hesabının, KULLANICI adına kayıtlı olmaması halinde ise bu hesaba SİPAY tarafından ödeme yapılamayacaktır.
8.7. SİPAY, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’dan olan alacaklarını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın KULLANICI’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. KULLANICI bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

9.1. Sözleşme Kullanıcı tarafından onaylandığı veya imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.
9.2. İşbu Sözleşme, her zaman Taraflar’ın karşılıklı yazılı mutabakatı ile feshedilebilecektir.
9.3. SİPAY, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle; KULLANICI ise, 1 (bir) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Ödeme Hizmetleri’nin ve Ödeme Hesabı’nın mevzuat ve ahlaka aykırı amaçlarla ve/veya mevzuat ve ahlaka aykırı mal ve hizmetlerin temini için kullanıldığının tespiti halinde SİPAY, işbu Sözleşme’yi derhal feshedebilecek olup, KULLANICI’yı fesih hususunda bilgilendirebilecektir.
9.4. SİPAY’in ihmali veya kusurundan kaynaklanan bir sebeple olmaması şartıyla SİPAY’in Kurum’dan temin ettiği lisansın iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.
9.5. İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’nın SİPAY’in güvensiz ve/veya şüpheli addettiği mecralarda Ödeme Hizmetleri’ni kullanması halinde, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde SİPAY, KULLANICI’ya yapacağı bildirimle KULLANICI’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Hesabı’na geçici veya süresiz olarak bloke koyabilecek, Ödeme Hesabını ve/veya Ödeme Aracı’nı geçici veya süresiz olarak kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda SİPAY mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında KULLANICI’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden KULLANICI kullanımına sunacaktır.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. İşbu Sözleşme’de belirtilenlerin dışında, SİPAY’in, Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin koşullarda, Web Sitesi ve Uygulama’daki içeriklerde, Sözleşme ve eklerinde tek taraflı olarak değişiklik ve güncelleme yapma hakkı mevcuttur. Söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen yükümlülükler kapsamında yapılacak değişiklikler ve Ödeme Hizmetleri’nin sunulması için SİPAY’in anlaşma yaptığı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı konumundaki üçüncü kişiler ile akdedilen sözleşmeler veya bu sözleşme hükümleri kapsamında yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, KULLANICI’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve KULLANICI’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebileceğine ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda değişikliği kabul etmek istemeyen KULLANICI işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. KULLANICI’nın, kendisine bildirim yapılmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, ilgili değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da KULLANICI’ya iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.
10.2. SİPAY, KULLANICI’nın Ödeme Hizmeti ile ilgili şikayet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihini takiben 20 (yirmi) gün içinde başvuru yöntemine uygun olarak gerekçeli biçimde cevaplandırır.
10.3. İşbu Sözleşme’den kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.
10.4. KULLANICI’nın işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, KULLANICI Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi işbu Sözleşme’nin Tüketicilere ilişkin hükümleri KULLANICI’ya uygulanmayacaktır.
10.5. Tarafların kontrolü dışında ortaya çıkan, öngörülemeyen ve işbu Sözleşme uyarınca Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek olağanüstü hal, seferberlik, deprem, grev-lokavt, yakıt, nakliye, ekipman veya sair mallar ve hizmetlerin yokluğu, doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, ihracat veya ithalat kısıtlamaları, yangın, infilak, kazalar, sabotaj, halk ayaklanmalar, SİPAY’den kaynaklanmayan sebeplerle SİPAY’in faaliyet izninin geçici iptali vb. mücbir sebep hallerinden doğan gecikmelerden Taraflar sorumlu tutulamaz. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 15 günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.
10.6. Sözleşme veya yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. SİPAY, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda KULLANICI’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.
10.7. Taraflarca belirtilen adresler Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir.
10.8. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, Sözleşme’nin yapılmasını takiben yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile KULLANICI’ya verilir veya KULLANICI’nın erişimine hazır bulundurulur. KULLANICI’nın talep etmesi halinde, Sözleşme ve eklerinin bir başka sureti ve yapılan işlemlere ilişkin belgeler Web Sitesi’nde belirtilen ücretler karşılığında verilir.
10 (on) maddeden oluşan işbu Sözleşme aşağıda kimlik bilgileri yer alan kullanıcı tarafından …/…./202.. tarihinde imza altına alınmıştır.

Kullanıcı Adı Soyadı :
Tc Kimlik No :
İmza :